Asociace rané péče a výchovy

Poslání a cíle asociace

1. Posláním Asociace je podpora rozšiřování nabídky kvalifikované a dostupné předškolní péče a výchovy na území České republiky i podpora lepší informovanosti obecné veřejnosti, především pak stávajících a nastávajících rodičů, o dostupných formách předškolní péče a výchovy, včetně jejich jednotlivých předností a záporů.

2. Cílem Asociace je podpora zkvalitnění rodinné politiky a zvýšení podpory rodin s dětmi v České republice. K tomuto asociace připravuje podněty pro vytváření změn v „rodinné politice“ např. návrhy na změnu v legislativě.

3. Cílem asociace je uvádět na pravou míru mýty a předsudky spojené s předškolní péčí a výchovou na základě vědeckých poznatků a zkušeností z praxe. Asociace bude nápomocna při praktickém vytváření vazeb a mezilidské vzájemnosti/ rodinné soudržnosti, porozumění, v rané péči o děti a předškolní výchově.

4. K naplňování svých poslání bude Asociace spolupracovat se státními i nestátními organizacemi a institucemi, stejně jako s mezinárodními organizacemi, se kterými bude spolupráce pro naplňování poslání Asociace potřebná a vhodná.

5. Asociace dále poskytuje odbornou záštitu při setkávání rodičů, dětí a ostatních zájemců, v rámci konaných setkání/seminářů. Její činnost je zaměřena především na vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a řešení výchovných a vzdělávacích problémů v předškolní péči.

6. Asociace pomáhá a podporuje vzdělání a osvětu rodičů, členů asociace, v oblasti edukačních postupů, které prezentuje formou kurzů, seminářů. Nabízí poradenské služby, kontakty, z oblasti rané a předškolní péče a napomáhá ke sladění rodinného a pracovního života rodičů.

7. Asociace organizuje rekvalifikační kurzy v oblasti rané péče a předškolní výchovy, určené pro veřejnost – vedlejší činnost.

8. Asociace nabízí spolupráci/podílí se, na tvorbě publikací a sociologických studií/ výzkumu z oblasti rané péče a předškolní výchovy.

9. Asociace garantuje odbornou úroveň všech vzdělávacích akcí, které pořádá, nebo zajišťuje ve spolupráci s jinými organizacemi.

10. Asociace je založena na etických principech s plným respektem k individuálním potřebám, postojům a názorům těch, kterým bude pomáhat. Poskytuje kvalitní prostor pro naplnění života se zaměřením na předškolní výchovu a ranou péči o děti a napomáhá ke zdravému, harmonickému rozvoji rodiny posilováním rodičovských kompetencí.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz